عفونت نورو ویروس: پیشگیری

برای جلوگیری از عفونت نورو ویروس، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • تماس با افراد آلوده
  • مصرف غذای آلوده