پلی اوریا (افزایش ادرار): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر پولیوریا ایجاد شود:

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

  • هایپرناترمی (اضافی سدیم).
  • Hypertonicity - فعالیت عضله بیش از سطح فیزیولوژیکی.
  • هایپراسمولاریته سرم - افزایش فشار اسمزی در خون.
  • کمبود حجم