پرکاری تیروئید (تیروئید بیش فعال): درمان جراحی

سفارش 1

  • جمع جزء تیروئیدکتومی حذف قسمت اصلی غده تیروئید؛ علائم مربوط به: غده تیروئید بزرگ ، مشکوک به تغییر بدخیمی غده تیروئید ، یا امتناع شخصی از رادیو ید درمان.

سفارش 2

  • رفع فشار از مداری برداشتن استخوان از دیواره مداری برای رفع برجستگی کره چشم در اوربیتوپاتی موجود.