تب Sindbis: پیشگیری

برای جلوگیری از تب Sindbis، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • نیش پشه
  • اقامت مکرر در جنگلهای مناطق بومی.

اقدامات پیشگیری عمومی

  • پوشیدن لباسی که بدن را بپوشاند
  • استفاده از مواد دفع کننده
  • برداشتن مکان های تولید پشه