ویتامین ها با چه سرعتی در افسردگی کار می کنند؟ | ویتامین ها چه نقشی در افسردگی دارند؟

ویتامین ها با چه سرعتی در افسردگی کار می کنند؟

از آنجا که اثربخشی از ویتامین ها در درمان افسردگی اثبات نشده است ، نمی توان اظهارنظر کلی در مورد سرعت انجام داد ویتامین ها در زمینه افسردگی تأثیر می گذارد. با بیماریهای دیگر ناشی از کمبود ویتامین شرایطی وجود دارد که علائم معمولاً چند روز پس از اولین درآمد ویتامین کاهش می یابد.