ورزش LWS 3

روی یک صندلی بنشینید و یک بالشت زیر باسن خود قرار دهید. پاها از یکدیگر بدون ران هستند و به سمت بیرون چرخانده می شوند. دست ها در زیر استراحت قرار دارند تاج ایلیاک.

لگن به سمت جلو متمایل است. برای انجام این کار ، به خود اشاره کنید استخوان pubic به سمت ناف شما اکنون شکم را به طور فعال تنش داده و شانه ها را به عقب بکشید تا قفسه سینه به جلو کشیده شده است.

را گردن طولانی اطمینان حاصل کنید که لگن در حالت کج به سمت جلو قرار دارد. این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. با ورزش بعدی برای ستون فقرات کمر ادامه دهید