آموزش جذاب - شانه

"فاشیا - کمربند شانه ای”در مقابل دیواری حدود 50 سانتی متر فاصله بایستید. در حالی که قسمت بالاتنه صاف و کشیده است ، اجازه دهید خود را در مقابل دیوار قرار دهید. با هر دو دست خود را حمایت کنید و ضمن حفظ تنش ، خود را از دیوار دور کنید.

حرکت شبیه حرکت فشار است. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. بازوها را می توان در هر بار تکرار در ارتفاع مختلف قرار داد. با تمرین بعدی ادامه دهید