سندرم ویلبراند-یورگنس: درمان دارویی

هدف درمانی

هموستاز یا پیشگیری از خونریزی.

توصیه های درمانی

نوع عناصر فعال ویژگی های خاص
1 + 2 دسموپرسین برای خونریزی سبک
3 دسموپرسین تزریق مداوم در حین جراحی (OP)
فاکتور VIII / کنسانتره فاکتور ویلبراند در موارد خونریزی شدید و برای پیشگیری قبل از جراحی
ترانکسامیک اسید علاوه بر این در صورت خونریزی مخاط ، - جراحی.

یادداشتهای بعدی

  • تحت شرایط خاص ، جایگزینی پروفیلاکتیک درمان در von نشان داده شده است سندرم ویلبراند-یورگنس نوع 3 (فاکتور VIII / vWF کنسانتره 20 واحد بین المللی / کیلوگرم وزن بدن 2 برابر در هفته).