سل

اثر

ضد سل: باکتریواستاتیک تا باکتری کش (ضد میکروب باکتری).

موارد مصرف

 • مرض سل

مواد فعال

آنتی بیوتیک ها:

 • بداکویلین
 • سیکلوزرین
 • دلمانید
 • اتامبوتول
 • ایزونیازید
 • پیرازین آمید
 • ریفامپیسین
 • ریفابوتین
 • استرپتومایسین
 • تیواستازون