آرتروز مفصل زین Thumb (Rhizarthrosis): طبقه بندی

طبقه بندی ریز آرتروز طبق Eaton / Little.

صحنه آسیب شناسی رادیولوژیک بومی
1 در صورت لزوم گسترش تقسیم مفصل
2 باریک شدن فضای مفصل ، استئوفیت ها (نئوپلاسم های استخوان) ، بدن های مفصلی آزاد <2 میلی متر.
3 باریک شدن مفصلی پیشرونده ، استئوفیت ها ، بدن های مفصلی آزاد> 2 میلی متر.
4 آرتروز اضافی مفصل اسكافوئید (ذوزنقه اسكافوئید) (مفصل STT ؛ مفصل بین اسكافوئید (استخوان اسكافوئید) ، ذوزنقه (استخوان چند ضلعی بزرگ) و ذوزنقه (استخوان چند ضلعی کوچک) / آرتروز مچ دست