آلانین: توابع

در زیر اثرات آلانین در مورد انسانهایی که براساس ادبیات مربوطه قطعی تلقی می شوند.

آلانین