تمرینات ضد تنش گردن 3

"کشش la قفسه سینه عضلات "شما با خود خم می شوید ساعد در برابر قاب دیوار یا در. اکنون بالاتنه را در خلاف جهت خود بچرخانید ساعد به طوری که احساس می کنید از بغل به سمت خود کشیده شده اید قفسه سینه عضلات این کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و هر طرف را 3 بار کشش دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید