افسردگی زمستانی: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • اشکال دیگر افسردگی
  • اشکال دیگر افسردگی وابسته به فصلی