ارزشهای غذایی | رژیم سوئدی

ارزشهای غذایی

اگر تعادل مایعات تجویز شده است ، به مقدار نوشیدنی مربوطه توجه کنید.

  • 30 گرم پروتئین
  • چربی 122g
  • 358 گرم کربوهیدرات
  • 2670 کیلو کالری
  • 120 میلی گرم کلسترول
  • 1430 میلی گرم سدیم (هیچ نمکی برای پخت و پز استفاده نشده است)
  • 3395 میلی گرم پتاسیم
  • 430 میلیگرم کلسیم
  • میلی گرم 700 فسفر.