کوریومننژیت لنفاوی: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای انجام آزمایش تشخیص افتراقی

  • کشت ویروس در موش (جداسازی از خون یا مایع مغزی نخاعی) - ممکن است در مرحله اولیه باشد.

پارامترهای سرولوژیکی در عفونت کوریومننژیت لنفوسیتی

نشانگرهای تشخیصی خاص LCMV ، ترکیبات احتمالی آنها و وضعیت عفونت قابل انتقال:

LCMV-RNA (RT-PCR) LCMV-IgG / IgM (ELISA / ایمونوفلورسانس). وضعیت عفونت
IgM IgG
مثبت منفی منفی عفونت حاد
مثبت مثبت منفی عفونت حاد
مثبت منفی مثبت عفونت حاد / اخیر
مثبت مثبت مثبت عفونت حاد / اخیر
منفی مثبت مثبت عفونت اخیر یا IgM غیر اختصاصی LCMV.
منفی منفی مثبت منقضی شده