مایکوپلاسما: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

  • تشخیص فرهنگ بوسیله سواب از گلو (ترشح نای ، لاواژ برونکوآلوئولار)ریه آندوسکوپی)) ، سواب نازوفارنکس) یا نمونه ای از: سواب مجرای ادرار (سواب مجرای ادرار) ، سواب گردن رحم (سواب گردن رحم) ، انزال ، پروستات بیان ، ادرار.
  • تشخیص مستقیم از طریق هیبریداسیون DNA یا PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز).
  • آزمون تقویت اسید نوکلئیک (NAAT): حساسیت بسیار بالا و معمولاً حساس تر از روش های میکروبیولوژیک کلاسیک (کشت ، میکروسکوپ) - در صورت مایکوپلاسما دستگاه تناسلی مشکوک است [روش انتخاب] در عوض فرهنگ.