خلاصه | تحت فشار قرار دادن شانه - تمرینات

خلاصه

فرآیندهای بیش از حد و دژنراتیو می تواند منجر به نارسایی عضلات تثبیت کننده استخوان بازو شود سر. در نتیجه ، ساختارهایی که در این میان قرار دارند می توانند فشرده شوند و درد می تواند در حین حرکت رخ دهد ، که می تواند با تقویت و محافظت از عضلات شانه کاهش یابد. در صورت موفقیت یا عدم موفقیت ، می توان از یک عمل کم تهاجمی برای درمان گرفتگی شانه استفاده کرد.