اطلاعات عمومی | درمان تنگی کانال نخاع ستون فقرات گردنی بدون جراحی

اطلاعات عمومی

کانال نخاعی تنگی ستون فقرات گردنی ، باریک شدن کانال نخاع در ستون فقرات گردنی را توصیف می کند. استنوز اصطلاح فنی این باریک شدن است. این می تواند در نتیجه آسیب دیدگی در محافظت استخوانی ، آسیب به دیسک های بین مهره ای ، بی ثباتی و وضعیت بد بدن یا بیماری هایی همراه با تورم و رشد سلول رخ دهد.

علائم بروز تنگی نخاع در ستون فقرات گردنی دقیقاً به قد و محل آسیب دیده بستگی دارد و به این دلیل رخ می دهد عروق با کمبود فضا منقبض می شوند. اینها می توانند باشند خون عروق که عرضه می کنند مغز یا طنابهای عصبی که اطلاعات را از بازوها و دستها به داخل و خارج می رسانند. علائم بنابراین سرگیجه ، احساس ناراحتی در اندام فوقانی و ضعف در بازوها است.