تمرینات ضد تنش گردن 1

"بلند کردن شانه" هنگام ایستادن ، هر دو شانه با تیغه های شانه به سمت عقب کشیده می شوند و سپس دوباره پایین می آیند. این تمرین را 15-20 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید