تمرینات ضد درد جانبی گردن 1

"کشش جانبی" گوش خود را در حالت نشسته یا ایستاده به سمت شانه مربوطه با بالاتنه مستقیم متمایل کنید. نگاه و چانه شما دائماً رو به جلو است. شانه مخالف را به سمت پایین فشار دهید تا در آنجا کشش را احساس کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید