1. تمرین بسیج برای BWS

صاف بایستید و دستان خود را پشت بدن بگیرید. اکنون سعی کنید دستان خود را از بدن دور کنید. این کار باعث می شود تیغه های شانه در پشت جمع شده و صاف شوند ستون فقرات قفسه سینه. این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید و پس از یک وقفه کوتاه پاس دوم را بدست آورید. به تمرینات مربوط به ستون فقرات گردنی ادامه دهید