فیبرومیالژیا: پیشگیری

برای جلوگیری از فیبرومیالژیا، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

 • مصرف مواد محرک
  • تنباکو (سیگار کشیدن)
 • فعالیت بدنی
  • عدم فعالیت فیزیکی
 • وضعیت روانی - اجتماعی
  • استرس عاطفی
  • استرس در محل کار
 • چاق (BMI 25 پوند) چاقی).