آبله مرغان (واریسلا): علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

ویروس واریسلا-زوستر (مترادف: ویروس واریسلا-زوستر) (VZV) - همچنین ویروس واریسلا-زوستر را هجی می کند و به آن انسان می گویند تب خال ویروس -3)) به صورت هوازی یا بصورت عفونت اسمیر منتقل می شود و از طریق غشاهای مخاطی وارد بدن می شود یا ملتحمه. از آنجا ، آن را به سفر لنف گره ها ، جایی که بسیار زیاد می شود و سپس در درجه اول تأثیر می گذارد کبد و طحال. در ویرمی دوم (مرحله تعمیم عفونت ویروسی حلقوی ، که با تسویه ، تکثیر و گسترش عفونت همراه است) ویروس ها از طریق جریان خون) ، به کل بدن وارد می شود. به دلیل سیتوپاتولوژی ویروس ، توضیح داده شده است تغییرات پوستی روی دادن. Diaplacental (عبور از جفت) عفونت امکان پذیر است.

علل (علل)

علل رفتاری

  • تماس با افراد مبتلا به آبله مرغان
  • بهداشت ناکافی