درماتوز نوری چند شکلی: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط درماتوز نور چندشکلی ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • درماتوز نوری چند شکلی اغلب به صورت فصلی به صورت مزمن و عودکننده اتفاق می افتد