حصبه شکمی: علل آن است

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

شکم حصبه توسط باکتری ایجاد می شود سالمونلا حصبه (Salmonella enterica ssp. enterica serovar Typhi).

این بیماری با خوردن غذای آلوده یا آب. انتقال مدفوع از راه دهان نیز امکان پذیر است.

دوره کمون (مدت زمان عفونت تا شروع بیماری) از چند تا 30 روز است. در صورت عفونت با سالمونلا پاراتیفی ، دوره جوجه کشی بین یک تا ده روز است. پس از برطرف شدن علائم ممکن است مسری بودن تا چند هفته ادامه داشته باشد.

علل (علل)

علل رفتاری

آلودگی محیط زیست - مسکرات (مسمومیت).

  • فصل گرم (دمای بالا در فضای باز)