بیماری هوچکین: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است بیماری هوچکین.

سابقه خانوادگی

  • آیا سابقه تومورهای مکرر در خانواده شما وجود دارد؟

تاریخ اجتماعی

  • حرفه شما چیست؟
  • آیا در حرفه خود در معرض مواد مضر کار هستید؟

جاری تاریخچه پزشکی/ سابقه پزشکی سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

  • آیا متوجه بزرگ شدن غدد لنفاوی بدون درد شده اید؟ آیا اینها بدون درد هستند؟
  • آیا علائم دیگری مانند خستگی ، تب ، کاهش وزن یا تعریق شبانه را مشاهده کرده اید؟
  • آیا از شکایت های دیگری رنج می برید؟
  • چه مدت این علائم وجود داشته است؟

آنامزیز رویشی از جمله آنامزیز تغذیه ای.

  • لطفا وزن بدن (در کیلوگرم) و قد (در سانتی متر) را به ما بگویید.

self anamnesis شامل. anamnesis دارو