سیر بیماری | درد در سمت چپ هنگام استنشاق

سیر بیماری

همچنین سیر بیماری دوباره کاملاً به بیماری زمینه ای بستگی دارد. در حالی که ، به عنوان مثال ، مجرد ازوفاژیت در عرض چند روز بهبود می یابد و در واقع هیچ آسیب دائمی بر جای نمی گذارد ، الف قلب از طرف دیگر ، حمله همیشه با آسیب به عضله قلب همراه است ، که در ظرفیت انقباضی قلب کم و بیش محدود می شود. بنابراین ، در این مورد ، هرگز نمی توان به حالت اولیه سالم رسید ، بلکه فقط می توان با محدودیت تا آنجا که ممکن است زندگی کرد.