نابینایی: تاریخچه پزشکی

La تاریخچه پزشکی (سابقه بیمار) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است کوری.

سابقه خانوادگی

 • آیا بیماری های چشم در خانواده شما وجود دارد که شایع باشد؟

تجزیه و تحلیل اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • آیا متوجه بدتر شدن بینایی شده اید؟
 • چه مدت این زوال وجود داشته است؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

anamnesis خود شامل. anamnesis دارو

 • شرایط قبلی (بیماری های چشم ، عفونت ها ؛ تصادفات).
 • عمل (جراحی چشم)
 • رادیوتراپی
 • وضعیت واکسیناسیون
 • آلرژی
 • بارداری
 • تاریخچه محیط زیست
 • تاریخچه دارو