بیماری گریوز: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

نئوپلاسم ها - بیماری های تومور (C00-D48)

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • سو abuse مصرف آمفتامین
  • سو abuse مصرف کوکائین
  • شیدایی
  • حملات وحشت
  • جنون

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).

آلودگی محیط زیست - مسکرات (مسمومیت).