سیلیمارین (عصاره میوه خار خار): ارزیابی ایمنی

نه عوارض جانبی در مطالعات مداخله بالینی انجام شده تا به امروز گزارش شده است. در مطالعات حیوانی نشان داده شده است که مصرف خوراکی حداکثر 2,500 تا 5,000 میلی گرم بر کیلوگرم سیلیمارین غیر سمی و عاری از علائم است. در موارد حساسیت زیاد به ماده فعال و گیاهان دیگر از تیره Asteraceae (یا خانواده گل مروارید) باید احتیاط شود ، در صورت عدم وجود اطلاعات کافی در مورد ایمنی و اثربخشی ، سیلیمارین نباید توسط زنان باردار ، مادران شیرده و کودکان و نوجوانان زیر 18 سال.