آنروفلوکساسین

محصولات

انروفلوکساسین بصورت تجاری به عنوان محلول ، محلول برای تزریق و قرص. از سال 1989 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

انروفلوکساسین (C19H22FN3O3، Mr = 359.4 گرم در مول)

اثرات

انروفلوکساسین (ATCvet QJ01MA90) دارای خواص ضد باکتری است.

موارد مصرف

بیماری های عفونی باکتریایی در حیوانات متعدد.