زانو در رباط های پاره شده - تمرین 3

"کشش همسترینگ". محل آسیب دیده را قرار دهید پا کشیده شده در یک ارتفاع حالا سعی کنید با کج شدن قسمت بالاتنه ، نوک سفت شده پا را بگیرید.

کشش را در پشت خود نگه دارید ران (همسترینگ) به مدت 10 ثانیه و بعد از یک وقفه کوتاه تمرین را تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید.