تنگی کانال نخاعی - تمرینات 7

بوکس: زانوهای خود را کمی خم کنید ، فشار دهید معده و هر دو بازو را در قسمت بالاتنه قرار دهید. یک وزنه (بطری آب ، دمبل) را در دستان خود بگیرید و هر بار آرنج خود را 90 درجه خم کنید. از این موقعیت حرکات سریع بوکس را انجام دهید.

بالاتنه و لگن می خواهند بچرخند ، که با کشش تنه از این امر جلوگیری می شود. این تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.