میوتیکا

اثرات

Miotic: مردمک ها را منقبض می کند

نشانگر

میوز ، مثلاً در حین جراحی چشم.

عوامل

پاراسمپاتومیمتیک ها:

  • استیل کولین

مسدود کننده آلفا:

  • داپیپرازول