ریزش مو (آلوپسی): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر آلوپسی (ریزش مو) ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

سیستم گردش خون (I00-I99)

  • سکته قلبی (قلب حمله) افزایش می یابد مستقل از قلب و عروق تاسیس شده عوامل خطر با گذشت زمان تا 4.5 برابر در مقایسه با گروه کنترل (آلوپسی آره آتا)

روان - سیستم عصبی (F00-F99 ؛ G00-G99).

  • شرم
  • انزوای اجتماعی