بلع بدن خارجی: پیشگیری

عوامل پیشگیری

  • باتری ها ، سلول های دکمه را غیرقابل دسترسی ذخیره کنید
  • به طور کلی ، قسمتهای کوچکی که خطر بلع وجود دارد نباید در دسترس کودکان باشد.
  • اسباب بازی ها باید مناسب سن باشند. اطلاعات تولید کننده را می توان در مورد اسباب بازی ها یافت.
  • غذاهایی را با در نظر گرفتن سن ارائه دهید. برای کودکان نوپا مناسب نیست آجیل، دانه ها ، ذرت بو داده ، قطعات بزرگ هویج یا سیب.