تمرین 6

"اسکات" زانوها مستقیماً بالای مچ پا قرار دارند ، کشکک کش به سمت راست قرار دارد. هنگام ایستادن ، وزن به طور مساوی بر روی هر دو پا تقسیم می شود ، هنگامی که خم می شود ، بیشتر بر روی پاشنه ها است. در هنگام خم شدن ، زانوها از روی انگشتان پا عبور نمی کنند ، پایین پاها کاملاً عمودی می مانند.

باسن را به عقب پایین می اندازند ، گویی کسی می خواهد روی مدفوع دور بنشیند. برای فعال سازی وسیعتر وسط (قسمت داخلی بازکننده زانو) می توان یک بالش / توپ را در بین زانوها قرار داد. در هنگام خم شدن زانو ، زانوها به سمت داخل فشار می یابند ، اما نباید به حالت XB برسند. باید 15 تکرار با 3 ست وجود داشته باشد. بازگشت به مقاله تمرینات ضد کشکک کشکک