نقص لوله عصبی چیست؟

اصطلاح نقص لوله عصبی به ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی اشاره دارد که ناشی از بسته شدن ناکافی لوله عصبی است. این اولین پیوند (لوله ای) سیستم عصبی در جنین است که مغز و نخاع از آن ایجاد می شود. در اواخر هفته اول بارداری ، لوله عصبی… ادامه مطلب