سندرم پس از ترومبوتیک: علل آن

پاتوژنز (توسعه بیماری)

سندرم پس از ترومبوتیک (PTS) تقریباً پس از 10-15 سال ، در 40-60 of از بیماران معمولی تحت درمان عمیق دیده می شود رگ ترومبوز (TBVT) نتیجه مزمن است خون رفلکس در رگها به علت رگ آسیب دیواره و نارسایی دریچه (نشت شیر). این منجر به جبران خسارت (اختلال در عملکرد شدید) با تشکیل ادم می شود (آب احتباس) ، فیبروز (افزایش رسوب بافت همبند) ، و محیطی محلی شده سیانوز (تغییر رنگ ارغوانی تا مایل به آبی پوست).

علل (علل)

علل بیوگرافی

  • سن * - افزایش سن

علل رفتاری

علل مرتبط با بیماری

سیستم قلب و عروق (I00-I99)

  • نارسایی وریدی اولیه قبلی (ضعف وریدی).
  • ترومبوز ورید عمقی

علل دیگر

  • ضد انعقاد ناکافی (خطر 2 برابر) *.

* ممکن است عوامل خطر برای توسعه PTS که در زمان شروع وجود داشته است ترومبوز.