Reserpine

محصولات

رزرپین به صورت تجاری در بسیاری از کشورها به صورت کشنده ها به عنوان یک ترکیب ثابت با دی هیدرو ارگوکریستین و کلوپامید (برینردین ، ​​خارج از برچسب).

ساختار و خواص

رزرپین (C33H40N2O9، Mr = 609 گرم در مول) به عنوان كریستالی وجود دارد پودر یا به صورت بلورهای زرد کوچک ، سفید تا ضعیف که تحت تأثیر نور به آرامی تیره می شوند. این ماده عملا در آن حل نمی شود آب.

اثرات

رزرپین (ATC C02AA02) دارای سمپاتولیتیک ، ضد فشار خون ، گشادکننده عروق و مرکزی است آرام بخش خواص.

ساقه

راوولفیا.

موارد مصرف

برای درمان فشار خون.