اختلال بینایی

افزایش ضعف بینایی
(ICD-10 H53.8: سایر اختلالات بینایی) نشان دهنده یک اختلال جدی برای مبتلایان است.

اختلال بینایی می تواند نشانه بسیاری از بیماری ها باشد (به بخش "تشخیص افتراقی" مراجعه کنید).

دوره و پیش آگهی: دوره و پیش آگهی به علت یا بیماری بستگی دارد. هر گونه ضعف بینایی افزایش یافته نیاز به ارزیابی چشم پزشکی دارد.