مچ پا درد: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • در صورت لزوم ، پوکی استخوان تشخیص (در تصویر بالینی مربوطه را ببینید).
  • در صورت لزوم ، روماتیسم تشخیص (به تصویر بالینی مربوطه مراجعه کنید).