شوک: عوارض

موارد زیر شرایط یا عوارض عمده ای است که ممکن است در اثر شوک ایجاد شود:

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).

  • نارسایی چند عضو (MODS ، سندرم اختلال عملکرد چند اندام ؛ MOF: نارسایی چند عضو)-نارسایی همزمان یا پی در پی یا اختلال عملکردی شدید در سیستم های مختلف اندامهای حیاتی بدن در نتیجه عدم تعادل بین تقاضای O2 و عرضه O2.