قارچ ناخن (Onychomycosis): تاریخچه پزشکی

anamnesis (تاریخچه پزشکی) یک عامل مهم در تشخیص اونیکومایکوزیس است (قارچ ناخن).

سابقه خانوادگی

  • آیا در خانواده شما به طور مکرر عفونت های قارچی وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

  • چه تغییراتی در پا مشاهده کرده اید؟ (به عنوان مثال ، زرد شدن ناخن ، ضخیم یا تغییر شکل یافته) ناخن، جدا شدن صفحه ناخن ، شیار زدن در ناحیه صفحه ناخن).
  • چه مدت این تغییرات وجود داشته است؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو