مدت زمان درد | درد همراه با ذات الریه

مدت زمان درد

مدت زمان درد بسته به ماشه می تواند بسیار متغیر باشد. درد در اندامها معمولاً فقط چند روز طول می کشد ذات الریه. بهبودی پلوریستی با مرتبط درد چه زمانی تنفس بسته به شدت بیماری و ساختارهای درگیر ، می تواند مدت زیادی طول بکشد. ماهیچه درد در شکم، پشت و بین دنده اغلب پس از چند روز ناپدید می شود ، به خصوص هنگامی که سرفه فروکش می کند و عضلات می توانند شل شوند.