نوارهای بسته شدن زخم

محصولات (نمونه)

نوار استری ، Omnistrip.

مناطق برنامه

خوب محصور شده زخم بدون از دست دادن عمده بافت ، به عنوان مثال ، برش زخم.

کاربرد

  • زخم را به خوبی تمیز کنید ، ضد عفونی کرده و چربی گیری کنید.
  • لبه های زخم را به هم نزدیک کنید و نوارها را با زاویه راست بچسبانید
  • چند روز روی زخم بگذارید