ICSI: رویه، خطرات و شانس ها

ICSI چیست؟ مخفف ICSI مخفف «تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم» است. این بدان معنی است که یک اسپرم منفرد مستقیماً به داخل سلول (سیتوپلاسم) تخمک بازیابی شده قبلی با استفاده از یک پیپت خوب تزریق می شود. این روش از نفوذ طبیعی اسپرم به داخل تخمک تقلید می کند. با این حال، کل فرآیند در خارج از… ICSI: رویه، خطرات و شانس ها

استخراج اسپرم بیضه: درمان ، اثرات و خطرات

استخراج اسپرم بیضه عبارت است از جمع آوری اسپرم از طریق بیوپسی بیضه ها. برای مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی ، این روش باروری تنها گزینه برای داشتن فرزند خود است. بعداً اسپرم به عنوان بخشی از ICSI به تخمک های ماده تزریق می شود. استخراج اسپرم بیضه چیست؟ اسپرم از… استخراج اسپرم بیضه: درمان ، اثرات و خطرات