گلومرولونفریت غشایی: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

خون، اندام های خونساز-سیستم ایمنی بدن (D50-D90)

سیستم ادراری ادراری (کلیه ها ، دستگاه ادراری - اندام های تولید مثل) (N00-N99).

  • اشکال دیگر گلومرولونفریت
  • هماچوری خوش خیم خانوادگی (مترادف: نفروپاتی غشای پایه نازک) - هماچوری گلومرولی مداوم جدا شده و خانوادگی (خون در ادرار) و حداقل پروتئینوریا (دفع پروتئین از طریق ادرار) با عملکرد طبیعی کلیه.