فرکانس | سرطان غده لنفاوی

فرکانس

پزشک و پاتولوژیست انگلیسی توماس هاچکین (1798 *) بیماری های مختلف را بررسی کرد سیستم لنفاوی، از جمله چیزهای دیگر لنف غده سرطان. بیماری هوچکین (همچنین: lymphogranulomatosis) اولین بار توسط وی در سال 1832 توصیف شد و به همین دلیل به نام وی نامگذاری شد. گروه بندی سایر لنفوم های بدخیم در گروه لنفوم های غیر هوچکین نیز به همین زمان برمی گردد.