چشم انداز حقوق و دستمزد | چشم پزشک

چشم انداز حقوق و دستمزد

1700 تا 2000 یورو (ناخالص)

  • سال آموزش: 280-500 یورو
  • سال آموزش: 332-560 یورو
  • سال آموزش: 435-670 یورو